75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết Báo cáo chính trị trình ra Đại hội XIII đề ra mục tiêu tổng quát là... đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng /// ẢNH: GIA HÂN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: GIA HÂN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng nhiệm vụ trước hết là tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trên cơ sở thống nhất nhận thức đây là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các Đảng bộ trực thuộc T.Ư tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thanh Niên trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết.

Luôn xác định “dân là gốc”

Trong bài viết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật từ kinh tế - xã hội; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh công tác chống dịch Covid-19 trong năm 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam trở thành một điểm sáng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay

Những thành tựu đạt được 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. “Tôi đã nhiều lần nói rằng với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, nói như thế để chúng ta có thêm niềm tin, niềm phấn khởi và tự hào, tiếp tục khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng 5 năm qua là thực tiễn nóng hổi, sinh động, phong phú để tiếp tục khẳng định, bổ sung và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ nhiệm kỳ trước từ công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; trong lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện; trong triển khai các nhiệm vụ; trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ông nhấn mạnh bài học kinh nghiệm thứ 5 là trong mọi công việc của Đảng, nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhiều khó khăn, thách thức

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Trong nước, dù đạt được những kết quả rất đáng tự hào, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, sau 4 năm đầu của nhiệm kỳ liên tục tăng trưởng cao, năm 2020 suy giảm mạnh, có thể chỉ còn 3%; chất lượng tăng trưởng còn thấp và đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động còn kém hiệu quả, đang gặp không ít khó khăn, ách tắc. Kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn phức tạp. Ngoài ra, giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam chưa được phát huy đầy đủ.

“Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp. Năng lực và phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa cao”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Trở thành nước phát triển vào năm 2045

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tới là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ, là nền tảng vững chắc của Đảng, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đồng thời, ông cũng cho rằng nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết Báo cáo chính trị trình ra Đại hội XIII đề ra mục tiêu tổng quát là: ... xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN;... đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Cụ thể, tới năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy

Từ các mục tiêu này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý 5 nhiệm vụ gồm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện đúng vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường,... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trước hết là tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên cơ sở thống nhất nhận thức đây là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thực tiễn thời gian qua cho thấy cần nhận thức sâu sắc hơn, tiếp tục bổ sung, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng, lý luận, đề ra các quyết sách, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đặc biệt là xử lý các mối quan hệ: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

“Đó là những mối quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới ở nước ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nhận thức đầy đủ, thật sự thấm nhuần, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU