Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới họp báo công bố kết quả Đại hội XIII
 /// ẢNH: GIA HÂN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới họp báo công bố kết quả Đại hội XIII
ẢNH: GIA HÂN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định phải sớm biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Bởi lẽ, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngày 1.2, sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đã ra mắt. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.

Trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng bí thư khóa XIII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện trình Đại hội.

Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

“Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó”, ông nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

“Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Sáng suốt lựa chọn bầu T.Ư khóa XIII

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững. Theo Tổng bí thư, Đại hội khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào T.Ư khóa XIII. “Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội”, ông nói, đồng thời gửi lời cảm ơn các ủy viên T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII không tham gia ứng cử vào T.Ư khóa mới.

“Không phải đại hội xong là coi như xong”

Ở phần cuối bài diễn văn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

“Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội. Điều này cực kỳ quan trọng. Vừa qua qua kiểm tra, kiểm điểm, chúng ta nhận thấy tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sắp tới phải hết sức chú ý điều này. Muốn thế, phải thể chế hóa, cụ thể hóa (Nghị quyết), có chương trình, kế hoạch cụ thể, từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt; phê bình, thậm chí kỷ luật người làm sai, làm hỏng, làm trái nghị quyết đường lối của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

“Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII”, Tổng bí thư kêu gọi.

Chống tham nhũng còn gian nan

Trả lời câu hỏi của báo giới tại họp báo diễn ra ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng bí thư cảm ơn các phóng viên đã gửi lời chúc mừng ông tái đắc cử Tổng bí thư khóa XIII. “Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn vì sắp tới nhiệm vụ nặng nề, còn nhiều khó khăn phức tạp, có những điều chưa lường hết được”, ông nói.

“Giờ tôi cũng không được khỏe lắm, tuổi cũng cao. Tôi cũng xin nghỉ rồi, nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm vì đảng viên vẫn phải chấp hành, nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng làm được hay không phải là tập thể, phải là đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết nhất trí thống nhất thì mới làm được. Một cá nhân vai trò cũng quan trọng, nhưng cũng chỉ là một cá nhân”, Tổng bí thư nói.

Nói về định hướng công tác phòng, chống tham nhũng được báo giới đặt câu hỏi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tham nhũng là vấn đề lớn, ở đâu, thời nào cũng có, chỉ khác là nhiều hay ít, rộng hay hẹp. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh từ năm 2013, khi ông làm Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Từ đó tới nay, công tác này được làm liên tục, không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, bất kể đó là ai.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ trước đây, có người thấy ông yếu mệt, cũng lo công tác này chùn xuống. Tới gần Đại hội, có người hỏi có “làm” không. “Tôi nói, sắp Đại hội vẫn đưa ra xét xử. Đến cả ủy viên Bộ Chính trị, bí thư, phó bí thư, chủ tịch các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, sát Đại hội mấy ngày vẫn khởi tố. Không ngừng, không nghỉ lúc nào”, ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định việc xử lý cán bộ sai phạm, tiêu cực không cốt để trị ai hay thù oán ai, mà để cảnh tỉnh, ngăn ngừa là chính, chứ không cốt xử cho nhiều mới là nghiêm.

Các nước gửi điện mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Tại phiên bế mạc, Đoàn Thư ký Đại hội XIII cho biết trong những ngày qua, Đại hội XIII đã nhận được hơn 350 thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế. Cũng trong ngày 1.2 nhiều nước gửi điện mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử.

Cụ thể, Tổng bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen; Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã có điện chúc mừng.

Lê Hiệp 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý vừa qua công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện rất nghiêm. Chưa bao giờ một nhiệm kỳ mà mấy ông ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên T.Ư đi tù, bị cách chức, tịch thu bao nhiêu tài sản. Ông dẫn thực tế có người xách cả va li tiền tới Ủy ban Kiểm tra T.Ư để biếu xén, lấp liếm sai phạm, nhưng cán bộ kiểm tra lập biên bản và yêu cầu xách va li tiền về. “Đấu tranh tham nhũng phức tạp khó khăn đến thế. Nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không làm được, dễ mắc lắm, ai chả thích của, thích tiền. Nhưng tôi nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, chết cũng không mang tiền theo được”, ông bày tỏ.

Tổng bí thư cũng khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. “Vừa qua mới là hạn chế nó, ngăn ngừa nó, mới được một bước thôi. Còn tiền, còn chức, còn quyền, nếu những người không tu dưỡng rèn luyện thì sẽ còn xảy ra tham nhũng. Tới đây cuộc đấu tranh còn gian nan lắm”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU