đại hội cổ đông

Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn FLC năm 2021

Đại hội cổ đông FLC 2021 đặt mục tiêu lãi gấp 3 lần

0
Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông FLC đặt mục tiêu lợi nhuận trên 1.100 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất hơn 15.000 tỉ, chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế với tỷ lệ 10% và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn.