cho vay ký quỹ

 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Kiến nghị giám sát việc cho vay chứng khoán, cho vay ký quỹ

0
Báo cáo tình hình kinh tế tháng 2 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ việc cho vay đầu tư chứng khoán và cho vay ký quỹ chứng khoán.