Cha truyền con nối

Chính trị 'cha truyền con nối'

Chính trị 'cha truyền con nối'

0
Sự thừa kế theo kiểu “cha truyền con nối” không còn chỗ trong các nền dân chủ hiện đại nhưng những danh gia vọng tộc về chính trị vẫn tiếp tục tồn tại.