'Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền' qua văn kiện Đảng và Nhà nước

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sách Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 qua Văn kiện Đảng và Nhà nước vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu ra mắt.

'Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền' qua văn kiện Đảng và Nhà nước

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần chính. Phần 1: Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phần này giới thiệu những tài liệu về Cách mạng tháng Tám với văn kiện mở đầu là Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Chỉ thị cho thấy nhãn quan nhạy bén về nhìn nhận thời cơ và tình thế cách mạng để đưa ra quyết sách đúng đắn cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Phần 2: Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đây là thời kỳ đầu khó khăn nhất sau cách mạng. Nhà nước mới thành lập đã phải đương đầu với thù trong giặc ngoài, đồng hành là 3 thứ giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm đe dọa. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tiến hành ra hàng loạt các sắc lệnh và tiến hành các phiên họp Hội đồng Chính phủ liên tục để kịp thời đối phó với tình hình, từng bước củng cố, xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy Nhà nước, giữ gìn nền độc lập non trẻ mới hình thành.

Phần 3: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phần này cung cấp cho bạn đọc những tài liệu về việc chuẩn bị tổ chức Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước để bầu ra Quốc hội theo thể lệ phổ thông đầu phiếu. Tiếp đó, Chính phủ thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, trình Quốc hội bản Hiến pháp đầu tiên (1946).

Phần 4: Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập. Dù Chính phủ đã áp dụng biện pháp ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nhưng thực dân Pháp vẫn quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ song nhất định thắng lợi.

Khác với nhiều cuốn sách đã ra đời trước đây chủ yếu phân tích diễn biến các sự kiện lịch sử, Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 tập hợp các văn kiện của Đảng, Nhà nước giúp bạn đọc có góc nhìn đối chiếu với các sự kiện lịch sử trên cơ sở những văn bản chính thống nhất về Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thuở đầu dựng nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU