bức xạ mặt trời

Con người làm trái đất ấm lên

Con người làm trái đất ấm lên

0
Hoạt động của con người là nguyên nhân chủ yếu làm khí hậu toàn cầu ấm lên kể từ giữa thế kỷ trước.