Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Cần nhiều hơn thế

Cần nhiều hơn thế

0
Quốc hội nên ban hành một bộ luật chuyên biệt về quản lý xã hội trên mạng để tăng cường hàng rào pháp lý nhằm bảo vệ hiệu quả hơn sự xâm hại giá trị con người do những kiểu hành xử vô lối trên mạng gây ra.