Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu giao dịch vụ công phù hợp cho Hội Luật gia

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ nghiên cứu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia, thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu giao dịch vụ công phù hợp cho Hội Luật gia - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Luật gia Việt Nam

hoiluatgia.org.vn

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, song tổ chức của Hội Luật gia, nhất là ở cơ sở chưa chặt chẽ, thống nhất; một bộ phận hội viên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Từ đó, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức; đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của hội.

Bên cạnh đó, tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên…

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ra nước ngoài, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, phát huy Hội Luật gia Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Chính trị yêu cầu chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Luật gia các cấp. Nghiên cứu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia, thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia; phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội Luật gia.

Đồng thời, lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn tổ chức của Hội Luật gia các cấp; tăng cường giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Luật gia phù hợp với khả năng của từng cấp hội tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU