bệnh viện dã chiến củ chi,bệnh viện đã chiến củ chi