bầu cử

Các nhân viên bầu cử kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin /// AFP

Hy vọng cạn dần với Tổng thống Trump

2
Nỗ lực, mà truyền thông Mỹ cho là Tổng thống Donald Trump đang thực hiện để đảo ngược kết quả bầu cử tại nhiều bang, đang không mang lại hiệu quả.