bác hồ

Học Bác cần nắm vững bài học lấy dân làm gốc

Học Bác cần nắm vững bài học lấy dân làm gốc

0
'Học Bác, mỗi cán bộ đảng viên cần nắm vững bài học dân là gốc, phải tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Người'.